Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities:
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Onderneming: de eenmanszaak “Carmate” vertegenwoordigd door Dhr. Bessemans Jeroen met als vestigingsplaats Vinnestraat 16 te 3440 Zoutleeuw met ondernemingsnummer BE 0637.954.251.
Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon dewelke contractuele verbindingen aangaat met de Onderneming.
Producten: omvatten zowel de roerende goederen dewelke de Klant kan aankopen alsook de diensten waarop de Klant beroep kan doen.``

Artikel 2: Toepasselijkheid:
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, bestelling, en koop-verkoop van Producten tussen de Onderneming en de Klant.
De Onderneming stelt deze Algemene Voorwaarden ter beschikking op haar website www.carmate.be, op de achterzijde van de bestelbon en op de achterzijde van de factuur. De voorzijde verwijst daarbij steeds naar de achterzijde.
De Klant erkent en aanvaardt deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden van de Klant, behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord tussen de Onderneming en de Klant.
De Onderneming behoudt zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie te publiceren op voormelde website. Elke bestelling die de Klant plaatst, na de publicatie door de Onderneming van deze nieuwe versie, impliceert de aanvaarding door de Klant van de laatst gepubliceerde versie.
Indien de Onderneming gedurende korte of langere tijd en al dan niet impliciet afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden heeft toegestaan, doet dit geen enkel afbreuk aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen.

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming van zakelijke overeenkomst:
Aanbiedingen en prijsofferten van de Onderneming zijn steeds vrijblijvend en indicatief, als gevolg kunnen hier nooit verbintenissen lastens de Onderneming worden afgeleid.
Aanbiedingen worden steeds vergezeld van eigen, schriftelijke voorwaarden en zijn steeds beperkt in tijd. Daarnaast gelden deze steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid en prijswijzigingen op de markt.
Er is pas sprake van een zakelijke overeenkomst na schriftelijke bevestiging ( per brief en/of e-mail) van de aanbieding of offerte door de Klant. Hierna is deze bindend voor beiden partijen, tenzij anders vermeld.
Bij eenzijdige annulatie door de Klant, is steeds een forfaitair bedrag van 25% van de totaalsom van de offerte, vermeerderd met het bedrag van eventuele afgesproken kortingen, verschuldigd aan de Onderneming. Dit bedrag kan eventueel gesommeerd worden met een bijkomend bedrag, representatief aan bijkomstig geleden schade ten gevolge van deze annulatie. Bij eenzijdige annulatie van de Onderneming is eenzelfde forfaitair bedrag van toepassing. Tenzij anders, schriftelijk overeengekomen, zijn bovenstaande voorwaarden steeds geldend.
De verkoop van een voertuig wordt als defitinief beschouwd indien beide partijen de overeenkomst ondertekenen. Er wordt steeds een voorschot aangerekend van 20% van de totaalsom, hetgeen contant dient betaald te worden, ten laatste bij het ondertekenen van de overeenkomst.
De kostprijs van de wagen wordt steeds duidelijk, transparant en schriftelijk meegedeeld aan de Klant. De Klant wordt geacht voldoende onderzoek te hebben verricht, aangaande zijn financiële mogelijkheden en verplichtingen t.a.v. de Onderneming, alvorens de overeenkomst te ondertekenen. Het niet kunnen nakomen van deze verplichtingen kan in geen geval gelden als motivatie voor eenzijdige contractbreuk door de Klant.
Bij eenzijdige contractbreuk door de Klant wordt dit voorschot als schadevergoeding beschouwd. Het voorschot zal integraal worden terugbetaald indien de Onderneming, door overmacht in de ruimste zin van het woord, de verkoop niet kan laten doorgaan.

Artikel 4: Prijzen en betaling:
De vermelde prijzen zijn steeds excl. BTW en in euro tenzij anders vermeld. Behoudens wijzigingen bedraagt het BTW-tarief 21%, de Onderneming behoudt zich het recht deze tarieven, in geval van wijzigingen, aan te passen.
De betaling van de facturen dient contant te gebeuren bij levering. De Onderneming behoudt zich het recht enkel te leveren na betaling van de factuur, hetgeen erkend wordt door de Klant.
Facturen kunnen binnen de 10 werkdagen worden betwist, en dit per aangetekend schrijven en duidelijk gemotiveerd. Na het verstrijken van deze termijn worden deze als definitief beschouwd.
De vervaldatum van iedere factuur wordt gesteld op 30 kalenderdagen na factuurdatum.
Bij laattijdige betaling zijn nalatigheidsintresten van rechtswege verschuldigd. Deze bedragen respectievelijk 1,5% (B2C) en 8% (B2B) van de totaalsom per maand.
In geval van laattijdige betaling door de Klant  wordt daarenboven het verschuldigd bedrag van rechtswege, en dus zonder de noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de hoofdsom, met een minimum van €50,00.
Bij wanbetaling zal de Onderneming steeds juridische stappen ondernemen na vergeefse ingebrekestelling via aangetekend schrijven.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht:
Alle Producten blijven eigendom van de Onderneming tot de datum waarop de betaling van de volledige koopsom geschiedt. Het risico op verlies en ontwaardiging van de Producten wordt vanaf de leverdatum overgedragen op de Klant.
De Onderneming behoudt zich uitdrukkelijk het retentierecht op alle voertuigen en producten die haar werden toevertrouwd. Dit tot het ogenblik waarop de Klant zijn verplichtingen t.a.v. de Onderneming, integraal heeft voldaan.

Artikel 6: Waarborg:
Er geldt een waarborg van één kalenderjaar op alle uitgevoerde werkzaamheden en diensten door de Onderneming, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
De waarborg geldend op de onderdelen is deze, die door de fabrikant van de onderdelen wordt verleend.
De waarborg omvat de herstelling van het defecte onderdeel, waarbij de werkuren geheel ten laste zijn van de Onderneming.
De waarborg vervalt bij zichtbare gebreken en schade, al dan niet ondoelmatig, veroorzaakt door ondeugdelijk gebruik of manipulatie door de Klant of derden. Ook komt deze te vervallen in geval van werkzaamheden of manipulaties door derden, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Onderneming.
De waarborg kan in geen geval aanleiding geven tot een schadevergoeding, onder welke voorwaarden ook.

Artikel 7: Aansprakelijkheid en overmacht:
De Onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet of laattijdig uitvoeren van de overeenkomst door overmacht in de ruimste betekenis van het woord. De Onderneming zal de Klant hiervan via aangetekend schrijven op de hoogte stellen, uiterlijk binnen de 10 werkdagen.
Indien de Klant, wegens overmacht, de overeenkomst niet of laattijdig na kan komen, dient deze steeds de Onderneming, via aangetekend motiverend schrijven, hiervan op de hoogte te stellen, en dit uiterlijk binnen de 10 werkdagen.
De Onderneming is enkel aansprakelijk voor schade, dewelke door de Onderneming zelf is toegediend. Deze schade zal gedekt worden door de BA-verzekering van de Onderneming.
De Onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, dewelke door toedoen van de Klant of derden is veroorzaakt.
De Klant is aansprakelijk voor schade toegediend aan personen en onroerende goederen op het vestigingsadres of andere terreinen van de Onderneming.

Artikel 8: toepasselijk recht en bevoegde rechtbank:
De contractuele relatie tussen de Onderneming en de Klant wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven.